IX là gì? Nghĩa của từ ix

IX là gì?

IX“Nine” trong tiếng Anh.

IX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IX“Nine”.

Nine: Chín.
bằng chữ số La Mã.

Giải thích ý nghĩa của IX

IX có nghĩa “Nine”, dịch sang tiếng Việt là “Chín”.