IXL là gì? Nghĩa của từ ixl

IXL là gì?

IXL“Intersex-like” trong tiếng Anh.

IXL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IXL“Intersex-like”.

Intersex-like: Giống Intersex.

Một số kiểu IXL viết tắt khác:

XL Productions Inc.

Giải thích ý nghĩa của IXL

IXL có nghĩa “Intersex-like”, dịch sang tiếng Việt là “Giống Intersex”.