IYK là gì? Nghĩa của từ iyk

IYK là gì?

IYK“Inyokern” trong tiếng Anh.

IYK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IYK“Inyokern”.

Inyokern: .

Giải thích ý nghĩa của IYK

IYK có nghĩa “Inyokern”, dịch sang tiếng Việt là “”.