J1 là gì? Nghĩa của từ j1

J1 là gì?

J1“Joint Manpower & Personnel Directorate” trong tiếng Anh.

J1 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng J1“Joint Manpower & Personnel Directorate”.

Joint Manpower & Personnel Directorate: Tổng giám đốc Nhân lực & Nhân sự.

Giải thích ý nghĩa của J1

J1 có nghĩa “Joint Manpower & Personnel Directorate”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng giám đốc Nhân lực & Nhân sự”.