J2SE là gì? Nghĩa của từ j2se

J2SE là gì?

J2SE“Java 2 Platform, Standard Edition” trong tiếng Anh.

J2SE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng J2SE“Java 2 Platform, Standard Edition”.

Java 2 Platform, Standard Edition: Nền tảng Java 2, Phiên bản tiêu chuẩn.

Giải thích ý nghĩa của J2SE

J2SE có nghĩa “Java 2 Platform, Standard Edition”, dịch sang tiếng Việt là “Nền tảng Java 2, Phiên bản tiêu chuẩn”.