J3 là gì? Nghĩa của từ j3

J3 là gì?

J3“Joint Operations Directorate” trong tiếng Anh.

J3 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng J3“Joint Operations Directorate”.

Joint Operations Directorate: Ban điều hành chung.

Giải thích ý nghĩa của J3

J3 có nghĩa “Joint Operations Directorate”, dịch sang tiếng Việt là “Ban điều hành chung”.