J5 là gì? Nghĩa của từ j5

J5 là gì?

J5“Joint Strategic Plans & Policy Directorate” trong tiếng Anh.

J5 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng J5“Joint Strategic Plans & Policy Directorate”.

Joint Strategic Plans & Policy Directorate: Ban Giám đốc Chính sách & Kế hoạch Chiến lược Chung.

Giải thích ý nghĩa của J5

J5 có nghĩa “Joint Strategic Plans & Policy Directorate”, dịch sang tiếng Việt là “Ban Giám đốc Chính sách & Kế hoạch Chiến lược Chung”.