J7 là gì? Nghĩa của từ j7

J7 là gì?

J7“Joint Operational Plans & Interoperability Directorate” trong tiếng Anh.

J7 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng J7“Joint Operational Plans & Interoperability Directorate”.

Joint Operational Plans & Interoperability Directorate: Các kế hoạch hoạt động chung & Ban giám đốc khả năng tương tác.

Giải thích ý nghĩa của J7

J7 có nghĩa “Joint Operational Plans & Interoperability Directorate”, dịch sang tiếng Việt là “Các kế hoạch hoạt động chung & Ban giám đốc khả năng tương tác”.