J8 là gì? Nghĩa của từ j8

J8 là gì?

J8“Joint Force Structure, Resources, & Assessment Directorate” trong tiếng Anh.

J8 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng J8“Joint Force Structure, Resources, & Assessment Directorate”.

Joint Force Structure, Resources, & Assessment Directorate: Cơ cấu Lực lượng chung, Nguồn lực & Ban Giám đốc Đánh giá.

Giải thích ý nghĩa của J8

J8 có nghĩa “Joint Force Structure, Resources, & Assessment Directorate”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ cấu Lực lượng chung, Nguồn lực & Ban Giám đốc Đánh giá”.