J9 là gì? Nghĩa của từ j9

J9 là gì?

J9“Joint Public Affairs Directorate” trong tiếng Anh.

J9 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng J9“Joint Public Affairs Directorate”.

Joint Public Affairs Directorate: Ban Giám đốc các vấn đề chung.
Hợp tác Dân sự-Quân sự.

Giải thích ý nghĩa của J9

J9 có nghĩa “Joint Public Affairs Directorate”, dịch sang tiếng Việt là “Ban Giám đốc các vấn đề chung”.