JAG là gì? Nghĩa của từ jag

JAG là gì?

JAG“Judge Advocate General Corps” trong tiếng Anh.

JAG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JAG“Judge Advocate General Corps”.

Judge Advocate General Corps: Judge Advocate General Corps.
luật quân sự.

Giải thích ý nghĩa của JAG

JAG có nghĩa “Judge Advocate General Corps”, dịch sang tiếng Việt là “Judge Advocate General Corps”.