JALLC là gì? Nghĩa của từ jallc

JALLC là gì?

JALLC“Joint Analysis and Lessons Learned Centre” trong tiếng Anh.

JALLC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JALLC“Joint Analysis and Lessons Learned Centre”.

Joint Analysis and Lessons Learned Centre: Trung tâm Phân tích Chung và Bài học Kinh nghiệm.
NATO.

Giải thích ý nghĩa của JALLC

JALLC có nghĩa “Joint Analysis and Lessons Learned Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Phân tích Chung và Bài học Kinh nghiệm”.