JAOA là gì? Nghĩa của từ jaoa

JAOA là gì?

JAOA“Journal of the American Osteopathic Association” trong tiếng Anh.

JAOA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JAOA“Journal of the American Osteopathic Association”.

Journal of the American Osteopathic Association: Tạp chí của Hiệp hội nắn xương Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của JAOA

JAOA có nghĩa “Journal of the American Osteopathic Association”, dịch sang tiếng Việt là “Tạp chí của Hiệp hội nắn xương Hoa Kỳ”.