JAR là gì? Nghĩa của từ jar

JAR là gì?

JAR“Joint Aviation Requirements” trong tiếng Anh.

JAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JAR“Joint Aviation Requirements”.

Joint Aviation Requirements: Yêu cầu chung về hàng không.

Một số kiểu JAR viết tắt khác:

Joint Aviation Authorities: Cơ quan hàng không chung.

Jews for Animal Rights: Người Do Thái vì Quyền Động vật.

Java Archive: Kho lưu trữ Java.

Jamming Avoidance Response: Phản hồi tránh gây nhiễu.

Journal for Artistic Research: Tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật.

Jane's Airport Review: Đánh giá về sân bay của Jane.

Journal of Artistic Research: Tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật.

Giải thích ý nghĩa của JAR

JAR có nghĩa “Joint Aviation Requirements”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu cầu chung về hàng không”.