JBFSA là gì? Nghĩa của từ jbfsa

JBFSA là gì?

JBFSA“Joint Blue Force Situational Awareness” trong tiếng Anh.

JBFSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JBFSA“Joint Blue Force Situational Awareness”.

Joint Blue Force Situational Awareness: Nhận thức tình huống của Lực lượng Xanh chung.

Giải thích ý nghĩa của JBFSA

JBFSA có nghĩa “Joint Blue Force Situational Awareness”, dịch sang tiếng Việt là “Nhận thức tình huống của Lực lượng Xanh chung”.