JCDS là gì? Nghĩa của từ jcds

JCDS là gì?

JCDS“Joint Chiefs of the Defence Staff” trong tiếng Anh.

JCDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JCDS“Joint Chiefs of the Defence Staff”.

Joint Chiefs of the Defence Staff: Tham mưu trưởng liên quân quốc phòng.

Giải thích ý nghĩa của JCDS

JCDS có nghĩa “Joint Chiefs of the Defence Staff”, dịch sang tiếng Việt là “Tham mưu trưởng liên quân quốc phòng”.