JCIDS là gì? Nghĩa của từ jcids

JCIDS là gì?

JCIDS“Joint Capabilities Integration and Development System” trong tiếng Anh.

JCIDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JCIDS“Joint Capabilities Integration and Development System”.

Joint Capabilities Integration and Development System: Hệ thống Tích hợp và Phát triển Khả năng Chung.

Giải thích ý nghĩa của JCIDS

JCIDS có nghĩa “Joint Capabilities Integration and Development System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống Tích hợp và Phát triển Khả năng Chung”.