JCIET là gì? Nghĩa của từ jciet

JCIET là gì?

JCIET“Joint Combat Identification Evaluation Team” trong tiếng Anh.

JCIET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JCIET“Joint Combat Identification Evaluation Team”.

Joint Combat Identification Evaluation Team: Nhóm đánh giá nhận dạng chiến đấu chung.

Giải thích ý nghĩa của JCIET

JCIET có nghĩa “Joint Combat Identification Evaluation Team”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm đánh giá nhận dạng chiến đấu chung”.