JCL là gì? Nghĩa của từ jcl

JCL là gì?

JCL“Job Control Language” trong tiếng Anh.

JCL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JCL“Job Control Language”.

Job Control Language: Ngôn ngữ kiểm soát công việc.

Giải thích ý nghĩa của JCL

JCL có nghĩa “Job Control Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ kiểm soát công việc”.