JCR là gì? Nghĩa của từ jcr

JCR là gì?

JCR“Junior Common Room” trong tiếng Anh.

JCR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JCR“Junior Common Room”.

Junior Common Room: Phòng sinh hoạt chung.

Một số kiểu JCR viết tắt khác:

Journal Citation Reports: Báo cáo trích dẫn tạp chí.

Java Content Repository: Kho nội dung Java.

Japan Credit Rating: Xếp hạng tín dụng Nhật Bản.

Joint Capabilities Release: Giải phóng khả năng chung.

Junior Combination Room: Phòng kết hợp Junior.

Journal of Chinese Religions: Tạp chí Tôn giáo Trung Quốc.

Jewish Cultural Reconstruction: Tái thiết văn hóa Do Thái.

Joint Council of Repatriation: Hội đồng hồi hương chung.

Junior Canadian Ranger: Kiểm lâm Canada Junior.

Joint Commission Resources: Nguồn lực cho Ủy ban chung.

Jazzanova Compost Records.

Japan College of Rheumatology: Cao đẳng Thấp khớp học Nhật Bản.

Journal of Case Research: Tạp chí Nghiên cứu Trường hợp.

Giải thích ý nghĩa của JCR

JCR có nghĩa “Junior Common Room”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng sinh hoạt chung”.