JCS là gì? Nghĩa của từ jcs

JCS là gì?

JCS“Joint Chiefs of Staff” trong tiếng Anh.

JCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JCS“Joint Chiefs of Staff”.

Joint Chiefs of Staff: Tham mưu trưởng chung.

Giải thích ý nghĩa của JCS

JCS có nghĩa “Joint Chiefs of Staff”, dịch sang tiếng Việt là “Tham mưu trưởng chung”.