JDCC là gì? Nghĩa của từ jdcc

JDCC là gì?

JDCC“UK Joint Doctrine and Concepts Centre” trong tiếng Anh.

JDCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JDCC“UK Joint Doctrine and Concepts Centre”.

UK Joint Doctrine and Concepts Centre: Trung tâm Học thuyết và Khái niệm chung của Vương quốc Anh.
nay là Trung tâm Phát triển, Khái niệm và Học thuyết - DCDC.

Giải thích ý nghĩa của JDCC

JDCC có nghĩa “UK Joint Doctrine and Concepts Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Học thuyết và Khái niệm chung của Vương quốc Anh”.