JDEM là gì? Nghĩa của từ jdem

JDEM là gì?

JDEM“Joint Dark Energy Mission” trong tiếng Anh.

JDEM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JDEM“Joint Dark Energy Mission”.

Joint Dark Energy Mission: Nhiệm vụ năng lượng tối chung.

Giải thích ý nghĩa của JDEM

JDEM có nghĩa “Joint Dark Energy Mission”, dịch sang tiếng Việt là “Nhiệm vụ năng lượng tối chung”.