JEET là gì? Nghĩa của từ jeet

JEET là gì?

JEET“Joint Effort for Elimination of Tuberculosis” trong tiếng Anh.

JEET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JEET“Joint Effort for Elimination of Tuberculosis”.

Joint Effort for Elimination of Tuberculosis: Nỗ lực chung để loại bỏ bệnh lao.
Tên một sáng kiến, nỗ lực trong lĩnh vực y tế mà cụ thể là bệnh lao, được thực hiện ở Ấn Độ.

Một số kiểu JEET viết tắt khác:

Journal of Engineering Education Transformations: Tạp chí chuyển đổi giáo dục kỹ thuật.

Joint E3 Evaluation Tool: Công cụ đánh giá chung E3.

Journal of Electrical Engineering & Technology: Tạp chí kỹ thuật & công nghệ điện.

Victory: Chiến thắng.
Thuật ngữ dùng trong tiếng Hindi.

Jeet Kune Do: Triệt quyền đạo.

Giải thích ý nghĩa của JEET

JEET có nghĩa “Joint Effort for Elimination of Tuberculosis”, dịch sang tiếng Việt là “Nỗ lực chung để loại bỏ bệnh lao”.