JEFX là gì? Nghĩa của từ jefx

JEFX là gì?

JEFX“Joint Expeditionary Force eXperiment” trong tiếng Anh.

JEFX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JEFX“Joint Expeditionary Force eXperiment”.

Joint Expeditionary Force eXperiment: Kinh nghiệm chung của Lực lượng Viễn chinh.

Giải thích ý nghĩa của JEFX

JEFX có nghĩa “Joint Expeditionary Force eXperiment”, dịch sang tiếng Việt là “Kinh nghiệm chung của Lực lượng Viễn chinh”.