JEPD là gì? Nghĩa của từ jepd

JEPD là gì?

JEPD“Jahwist, Elohist, Priestly, Deuteronomist” trong tiếng Anh.

JEPD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JEPD“Jahwist, Elohist, Priestly, Deuteronomist”.

Jahwist, Elohist, Priestly, Deuteronomist: Jahwist, Elohist, Priestly, Deuteronomist.

Một số kiểu JEPD viết tắt khác:

Jointly Exhaustive, Pairwise Disjoint: Chung kết thúc, tách rời từng cặp.

Giải thích ý nghĩa của JEPD

JEPD có nghĩa “Jahwist, Elohist, Priestly, Deuteronomist”, dịch sang tiếng Việt là “Jahwist, Elohist, Priestly, Deuteronomist”.