JET là gì? Nghĩa của từ jet

JET là gì?

JET“Joint European Torus” trong tiếng Anh.

JET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JET“Joint European Torus”.

Joint European Torus: Chung Châu Âu Torus.

Giải thích ý nghĩa của JET

JET có nghĩa “Joint European Torus”, dịch sang tiếng Việt là “Chung Châu Âu Torus”.