JFO là gì? Nghĩa của từ jfo

JFO là gì?

JFO“Journal of Field Ornithology” trong tiếng Anh.

JFO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JFO“Journal of Field Ornithology”.

Journal of Field Ornithology: Tạp chí Thần thoại học.

Giải thích ý nghĩa của JFO

JFO có nghĩa “Journal of Field Ornithology”, dịch sang tiếng Việt là “Tạp chí Thần thoại học”.