JFTX là gì? Nghĩa của từ jftx

JFTX là gì?

JFTX“Joint Field Training Exercise” trong tiếng Anh.

JFTX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JFTX“Joint Field Training Exercise”.

Joint Field Training Exercise: Bài tập huấn luyện thực địa chung.

Giải thích ý nghĩa của JFTX

JFTX có nghĩa “Joint Field Training Exercise”, dịch sang tiếng Việt là “Bài tập huấn luyện thực địa chung”.