JIE là gì? Nghĩa của từ jie

JIE là gì?

JIE“Joint Information Environment” trong tiếng Anh.

JIE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JIE“Joint Information Environment”.

Joint Information Environment: Môi trường thông tin chung.

Một số kiểu JIE viết tắt khác:

Journal of Interdisciplinary Economics: Tạp chí kinh tế liên ngành.

Giải thích ý nghĩa của JIE

JIE có nghĩa “Joint Information Environment”, dịch sang tiếng Việt là “Môi trường thông tin chung”.