JITA là gì? Nghĩa của từ jita

JITA là gì?

JITA“Just-In-Time Activation” trong tiếng Anh.

JITA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JITA“Just-In-Time Activation”.

Just-In-Time Activation: Kích hoạt ngay trong thời gian.

Giải thích ý nghĩa của JITA

JITA có nghĩa “Just-In-Time Activation”, dịch sang tiếng Việt là “Kích hoạt ngay trong thời gian”.