JIVE là gì? Nghĩa của từ jive

JIVE là gì?

JIVE“Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry in Europe” trong tiếng Anh.

JIVE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JIVE“Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry in Europe”.

Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry in Europe: Viện liên hợp về giao thoa kế đường cơ sở rất dài ở Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của JIVE

JIVE có nghĩa “Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry in Europe”, dịch sang tiếng Việt là “Viện liên hợp về giao thoa kế đường cơ sở rất dài ở Châu Âu”.