JJAP là gì? Nghĩa của từ jjap

JJAP là gì?

JJAP“Japanese Journal of Applied Physics” trong tiếng Anh.

JJAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JJAP“Japanese Journal of Applied Physics”.

Japanese Journal of Applied Physics: Tạp chí Vật lý Ứng dụng Nhật Bản.

Giải thích ý nghĩa của JJAP

JJAP có nghĩa “Japanese Journal of Applied Physics”, dịch sang tiếng Việt là “Tạp chí Vật lý Ứng dụng Nhật Bản”.