JLA là gì? Nghĩa của từ jla

JLA là gì?

JLA“Justice League of America” trong tiếng Anh.

JLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JLA“Justice League of America”.

Justice League of America: Justice League of America.

Giải thích ý nghĩa của JLA

JLA có nghĩa “Justice League of America”, dịch sang tiếng Việt là “Justice League of America”.