JMS là gì? Nghĩa của từ jms

JMS là gì?

JMS“Java Message Service” trong tiếng Anh.

JMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JMS“Java Message Service”.

Java Message Service: Dịch vụ tin nhắn Java.

Giải thích ý nghĩa của JMS

JMS có nghĩa “Java Message Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ tin nhắn Java”.