JN là gì? Nghĩa của từ jn

JN là gì?

JN“Jan Mayen Island” trong tiếng Anh.

JN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JN“Jan Mayen Island”.

Jan Mayen Island: Đảo Jan Mayen.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của JN

JN có nghĩa “Jan Mayen Island”, dịch sang tiếng Việt là “Đảo Jan Mayen”.