JOA là gì? Nghĩa của từ joa

JOA là gì?

JOA“Joint Operations Area” trong tiếng Anh.

JOA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JOA“Joint Operations Area”.

Joint Operations Area: Khu vực hoạt động chung.

Giải thích ý nghĩa của JOA

JOA có nghĩa “Joint Operations Area”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực hoạt động chung”.