JORA là gì? Nghĩa của từ jora

JORA là gì?

JORA“Journal Of Retracing Africa” trong tiếng Anh.

JORA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JORA“Journal Of Retracing Africa”.

Journal Of Retracing Africa: Tạp chí Retracing Africa.

Giải thích ý nghĩa của JORA

JORA có nghĩa “Journal Of Retracing Africa”, dịch sang tiếng Việt là “Tạp chí Retracing Africa”.