JP là gì? Nghĩa của từ jp

JP là gì?

JP“Justice of the Peace” trong tiếng Anh.

JP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JP“Justice of the Peace”.

Justice of the Peace: Công lý của hòa bình.

Giải thích ý nghĩa của JP

JP có nghĩa “Justice of the Peace”, dịch sang tiếng Việt là “Công lý của hòa bình”.