JPEG là gì? Nghĩa của từ jpeg

JPEG là gì?

JPEG“Joint Photographic Experts Group” trong tiếng Anh.

JPEG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JPEG“Joint Photographic Experts Group”.

Joint Photographic Experts Group: Nhóm chuyên gia nhiếp ảnh chung.

Giải thích ý nghĩa của JPEG

JPEG có nghĩa “Joint Photographic Experts Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm chuyên gia nhiếp ảnh chung”.