JPO là gì? Nghĩa của từ jpo

JPO là gì?

JPO“Japan Patent Office” trong tiếng Anh.

JPO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JPO“Japan Patent Office”.

Japan Patent Office: Văn phòng Sáng chế Nhật Bản.

Một số kiểu JPO viết tắt khác:

Junior Professional Officer: Cán bộ chuyên nghiệp cơ sở.

Johannesburg Philharmonic Orchestra: Dàn nhạc giao hưởng Johannesburg.

Joint Program Office: Văn phòng chương trình chung.

JOVIAL Program Office: Văn phòng Chương trình JOVIAL.

Joint Project Office: Văn phòng dự án chung.

Japan Philharmonic Orchestra: Dàn nhạc giao hưởng Nhật Bản.

Javaansche Padvinders Organisatie.

Joint System Program Office: Văn phòng Chương trình Hệ thống Chung.

Junior Paliamentary Organization: Tổ chức thiếu niên.

Journal of Physical Oceanography: Tạp chí Hải dương học Vật lý.

Giải thích ý nghĩa của JPO

JPO có nghĩa “Japan Patent Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Sáng chế Nhật Bản”.