JPO-STC là gì? Nghĩa của từ jpo-stc

JPO-STC là gì?

JPO-STC“Joint Program Office for Special Technology Countermeasures” trong tiếng Anh.

JPO-STC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JPO-STC“Joint Program Office for Special Technology Countermeasures”.

Joint Program Office for Special Technology Countermeasures: Văn phòng chương trình chung về các biện pháp đối phó công nghệ đặc biệt.

Giải thích ý nghĩa của JPO-STC

JPO-STC có nghĩa “Joint Program Office for Special Technology Countermeasures”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng chương trình chung về các biện pháp đối phó công nghệ đặc biệt”.