JREF là gì? Nghĩa của từ jref

JREF là gì?

JREF“James Randi Educational Foundation” trong tiếng Anh.

JREF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JREF“James Randi Educational Foundation”.

James Randi Educational Foundation: Quỹ giáo dục James Randi.

Giải thích ý nghĩa của JREF

JREF có nghĩa “James Randi Educational Foundation”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ giáo dục James Randi”.