JROCM là gì? Nghĩa của từ jrocm

JROCM là gì?

JROCM“JROC Memorandum” trong tiếng Anh.

JROCM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JROCM“JROC Memorandum”.

JROC Memorandum: Bản ghi nhớ JROC.

Giải thích ý nghĩa của JROCM

JROCM có nghĩa “JROC Memorandum”, dịch sang tiếng Việt là “Bản ghi nhớ JROC”.