JSCSC là gì? Nghĩa của từ jscsc

JSCSC là gì?

JSCSC“Joint Services Command and Staff College” trong tiếng Anh.

JSCSC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JSCSC“Joint Services Command and Staff College”.

Joint Services Command and Staff College: Trường Cao đẳng Chỉ huy và Tham mưu Liên hợp.

Giải thích ý nghĩa của JSCSC

JSCSC có nghĩa “Joint Services Command and Staff College”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Cao đẳng Chỉ huy và Tham mưu Liên hợp”.