JSD là gì? Nghĩa của từ jsd

JSD là gì?

JSD“Juris scientiae doctor” trong tiếng Anh.

JSD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JSD“Juris scientiae doctor”.

Juris scientiae doctor: Tiến sĩ khoa học Juris.
tiếng Latinh, "tiến sĩ khoa học luật".

Giải thích ý nghĩa của JSD

JSD có nghĩa “Juris scientiae doctor”, dịch sang tiếng Việt là “Tiến sĩ khoa học Juris”.