JSOA là gì? Nghĩa của từ jsoa

JSOA là gì?

JSOA“Joint Special Operations Area” trong tiếng Anh.

JSOA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JSOA“Joint Special Operations Area”.

Joint Special Operations Area: Khu vực hoạt động đặc biệt chung.

Giải thích ý nghĩa của JSOA

JSOA có nghĩa “Joint Special Operations Area”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực hoạt động đặc biệt chung”.