JT là gì? Nghĩa của từ jt

JT là gì?

JT“Junction Tree” trong tiếng Anh.

JT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JT“Junction Tree”.

Junction Tree: Cây nối.

Giải thích ý nghĩa của JT

JT có nghĩa “Junction Tree”, dịch sang tiếng Việt là “Cây nối”.