JTC là gì? Nghĩa của từ jtc

JTC là gì?

JTC“Joint Training Confederation” trong tiếng Anh.

JTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JTC“Joint Training Confederation”.

Joint Training Confederation: Liên đoàn đào tạo chung.

Giải thích ý nghĩa của JTC

JTC có nghĩa “Joint Training Confederation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn đào tạo chung”.