JTFEX là gì? Nghĩa của từ jtfex

JTFEX là gì?

JTFEX“Joint Task Force Exercise” trong tiếng Anh.

JTFEX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JTFEX“Joint Task Force Exercise”.

Joint Task Force Exercise: Bài tập Lực lượng Đặc nhiệm Chung.

Giải thích ý nghĩa của JTFEX

JTFEX có nghĩa “Joint Task Force Exercise”, dịch sang tiếng Việt là “Bài tập Lực lượng Đặc nhiệm Chung”.